PRIVACYVERKLARING BEELD- EN GELUIDSOPNAMES 

Laatst bijgewerkt: 6 juni 2020 

Het VCL draagt graag bij aan het opleiden van leraren voor het Voortgezet Onderwijs / Beroepsonderwijs. 

Van leraren-in-opleiding wordt een aantal keer tijdens hun opleiding een beeld- en geluidsopname gemaakt. Deze kan dan door de leraar-in-opleiding en zijn opleider(s) worden teruggekeken in het kader van opleiding en beoordeling. Het VCL is zich er van bewust dat er persoonsgegevens van leerlingen verwerkt worden bij het maken van deze beeld- en geluidsopnames. De privacy van onze leerlingen moet altijd beschermd worden. In deze Privacyverklaring staat hoe daar voor wordt gezorgd. 

Voor vragen of klachten over deze verklaring of over het maken van de hierboven omschreven beeld- en geluidsopnames kan contact opgenomen worden met Katja Abbink (conrector VCL) via kabbink@vcl-school.nl 

Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de beeld- en geluidsopnames? Het VCL is verantwoordelijk voor het maken van de beeld- en geluidsopnames op school. Dit houdt in dat de scholen samen met de opleidingsinstituten van de Leraren-in- opleiding samen verantwoordelijk zijn. De scholen zijn verantwoordelijk voor het vragen en registreren van rechtsgeldige toestemming en het inlichten van de betrokkenen. De opleidingsinstituten zijn verantwoordelijk om de leraar-in-opleiding instructie te geven voor het maken en gebruiken van beeld- en geluidsopnames en om ervoor te zorgen dat de leraar-in-opleiding wordt beoordeeld binnen de gestelde bewaartermijn van de beeld- en geluidsopnames. De scholen en opleidingsinstituten, waaronder het VCL, hebben de onderlinge afspraken opgeschreven in een Regeling Beeld- en geluidsopnames in de klas. 

Op wie is deze Privacyverklaring van toepassing

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle leerlingen van het VCL die toestemming hebben gegeven voor het maken van beeld- en geluidsopnames. Welke persoonsgegevens worden verwerkt? Voor de opleiding van leraren-in-opleiding wordt een aantal keer tijdens de opleiding beeld- en geluidsopnames gemaakt in onderwijssituaties op school. Op deze beeld- en geluidsopnames kunnen leerlingen en de leraar-in-opleiding herkenbaar zijn. Als iemand herkenbaar is vastgelegd, is dit een verwerking van persoonsgegevens. Zowel beeld als geluid kan een persoonsgegeven bevatten.

Beeld 

De beeld- en geluidsopnames bevatten beeldfragmenten waarin personen herkenbaar kunnen zijn. Dit kan zijn vanwege uiterlijke kenmerken of kleding, of omdat het gezicht in beeld is. 

Geluid 

De beeld- en geluidsopnames bevatten geluidsfragmenten waarin personen herkenbaar kunnen zijn. Dit kan zijn vanwege stem of andere identificeerbare geluiden. 

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt

De hiervoor omschreven persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor opleidingsdoeleinden. Dit betekent dat de beeld- en geluidsopnames alleen gemaakt en gebruikt worden voor de begeleiding, opleiding en beoordeling van de leraar-in-opleiding. De enige uitzondering hierop is als moet worden voldaan aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld als gegevens gevorderd worden door politie of justitie. 

Met welke wettelijke grondslag worden deze persoonsgegevens verwerkt

Het maken van de beeld- en geluidsopnames voor opleidingsdoeleinden gebeurt op grond van toestemming van de leerlingen. De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens van de leraar-in-opleiding is de uitvoering van een overeenkomst. 

Wie heeft er toegang tot de beeld- en geluidsopnames

De toegang tot de beeld- en geluidsopnames wordt beheerd door het VCL. Binnen de school en het opleidingsinstituut heeft maar een beperkt aantal mensen toegang, namelijk het team van opleiders dat direct betrokken is bij de opleiding en beoordeling van de leraar-in-opleiding. Dit team krijgt toegang tot specifieke beelden van de leraar-in-opleiding, zodat zij hem kunnen opleiden en beoordelen. Het team van opleiders krijgt dus geen algemene toegang tot alle beeld- en geluidsopnames op het VCL. De leraar-in-opleiding krijgt zelf geen toegang, maar kan de beeld- en geluidsopname bekijken samen met een opleider uit het team dat direct betrokken is bij de opleiding en beoordeling van de leraar-in-opleiding. 

Hoe lang worden de beeld- en geluidsopnames bewaard

De beeld- en geluidsopnames wordt nooit langer bewaard dan nodig is voor het opleiden van de leraar-in-opleiding. Dit betekent in de praktijk dat een beeld- en geluidsopname na uiterlijk zes maanden gewist wordt. Daarna is de beeld- en geluidsopname dus voor niemand meer toegankelijk. Dit is alleen anders als er een wettelijke verplichting is om de beeld- en geluidsopnames langer te bewaren. 

Hoe worden de beeld- en geluidsopnames beveiligd

De beeld- en geluidsopnames worden beveiligd door middel van passende technische en organisatorische maatregelen. De technische maatregelen houden onder andere in dat de beeld- en geluidsopnames altijd worden gemaakt met gebruik van een gesloten systeem van camera’s. Ook worden de opnames alleen versleuteld opgeslagen. De opnames zijn nergens terug te zien of opgeslagen behalve binnen dat systeem. De organisatorische maatregelen houden onder andere in dat er een Regeling is over de verantwoordelijkheid voor de opnames. Maar een beperkt aantal medewerkers van de school en het opleidingsinstituut van de leraar-in-opleiding hebben toegang tot de beeld- en geluidsopnames. Ook worden er nooit kopieën van de opnames gemaakt. Vragen over het beveiligingsbeleid kunnen gesteld worden aan de directie van de school. 

Welke rechten kun je uitoefenen over deze beeld- en geluidsopnames

Leerlingen, of vertegenwoordigers van leerlingen die nog geen 16 jaar oud zijn, hebben de volgende rechten: 

∙ het recht om te vragen of persoonsgegevens van hen worden verwerkt. Als dit zo is, kan ook gevraagd worden om daarin inzage te krijgen 

∙ het recht om rectificatie en verwijdering van de beeld- en geluidsopname te verzoeken. 

∙ het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken 

∙ het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Deze rechten zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en er zijn uitzonderingen op deze rechten. Als de school niet aan een verzoek kan voldoen, dan zal ook uitgelegd worden waarom. 

Er is geen recht op bezwaar aangezien de persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming. 

Aan het recht op gegevensoverdracht kan niet worden voldaan vanwege de rechten van anderen die op de beeld- en geluidsopnames zijn vastgelegd. 

Hoe worden wijzigingen in deze Privacyverklaring bekendgemaakt

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. In dat geval zal de gewijzigde verklaring op de website gepubliceerd worden. Als de wijzigingen substantieel zijn, zal de school dit onder de aandacht brengen bij alle huidige en toekomstige leerlingen en hun ouders of verzorgers. 

Waar kan men terecht met vragen, klachten of het intrekken van de toestemming

Voor vragen, klachten of het intrekken van de toestemming wordt verwezen naar Katja Abbink (conrector VCL) via kabbink@vcl-school.nl. Het intrekken van de toestemming kan alleen persoonlijk worden gedaan door de leerling zelf (16 jaar of ouder) of de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor de leerling dragen (leerling jonger dan 16 jaar). Zoals hierboven omschreven kan een klacht ook worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.